Logo_Horizontal_Black (1).png
 

Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive (post)pandemic, (post) crisis Bulgaria’ 

(2021-2022)

Funded by:

The Active Citizens Fund

&

The Workshop for Civic Initiatives Foundation

Leader: Chaya Koleva

Coordinator: Vanina Ninova

Participants: Anna Krasteva, Annie Raykov, Chris Dinev, Tzvetelina Naydenova, Radoslav Iliev, Albena Krasteva

Проектът “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8730 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”  е въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи, вкл.  обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.
http://www.activecitizensfund.bg/

 
project horizontal.png