top of page
Logo_Vertical_Black_edited.png
Project ‘Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive: Image
project horizontal.png
Project ‘Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive: Image

Портретът на овластен мигрант е съставен от „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“(pol-obs.com) в рамките на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (https://www.activecitizensfund.bg/). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Project ‘Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive: Text

Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive (post)pandemic, (post) crisis Bulgaria’ 

(2021-2022)

Funded by:

The Active Citizens Fund

Leader: Chaya Koleva

Coordinator: Vanina Ninova

Participants: Anna Krasteva, Annie Raykov, Chris Dinev, Tzvetelina Naydenova, Radoslav Iliev, Albena Krasteva

Проектът “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8730 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”  е въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи, вкл.  обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.

http://www.activecitizensfund.bg/

Project ‘Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive: List

Activities

02.12.2021

Онлайн дебат: „Младежите мигранти и българи като иноватори и (социални) предприемачи“

27.06.2021

Living lab/Жива лаборатория  „Моят град. Младежите мигранти и българи – „трансформатори“ на пост- пандемичния град

Throughout 2021

Лицата на мигрантската младеж: Да бъдеш иновативен млад мигрант и бежанец в (пост)пандемична България

27.04.2021

Онлайн дебат: "Иновативни практики на млади и мигранти в пост-пандемичния град."

20.03.2021

Online debate: Les voix de la mobilité francophone en Bulgarie

27.07.2022

Онлайн дебат „Фундаментална икономика и миграция“

10.06.2022 - 12.06.2022

Тридневна работилница “Лидери на площада и мегдана“

Project ‘Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive: List

Publications

Инфо лист 1: Политическия дискурс относно мигрантите и бежанците по време на пандемия

Полиси бриф „Моят град“ - синтез на идеи на "Живата Лаборатория"

Инфо лист 2: Политическия дискурс относно мигрантите и бежанците по време на пандемия

Инфо лист 3: Мониторинг върху комуникацията на институциите към бежанците

Инфо лист 4: Политическия дискурс относно мигрантите и бежанците по време на пандемия

Инфо лист 5: Бежанци - Институции: кратък обзор на комуникацията 2021-2022 г.

Полиси бриф за преодоляване на последствията от пандемията за мигрантите и бежанците

Info sheet for Young International Communicators Media Training ‘My voice’

Информационен бюлетин относно проекта "Овластяване на младите мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България"

Полиси брииф: Препоръки към институциите на местната власт за подобряване на
комуникацията, адресирана към мигранти и бежанци

Изтегли
Project ‘Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive: List

Photos

Лицата на мигрантската младеж в снимки

Project ‘Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive: Text
Project ‘Empowerment of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive: Pro Gallery
bottom of page