top of page

Лицата на мигрантската младеж

Да бъдеш иновативен млад мигрант и бежанец в (пост)пандемична България

Рубриката „Лицата на мигрантската младеж. Да бъдеш иновативен млад мигрант и бежанец в (пост)пандемична България“ представя портрети на овластени млади мигранти и бежанци с лидерски качества, които отразяват успешни примери за справяне с пандемията и други кризи.

Лицата на мигрантската младеж 2: Text
Logo_Vertical_Black_edited.png
Лицата на мигрантската младеж 2: Image
Screenshot 2021-10-12 at 12.00.42 PM.png
Лицата на мигрантската младеж 2: Image

Портретът на овластен мигрант е съставен от „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“(pol-obs.com) в рамките на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (https://www.activecitizensfund.bg/). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Лицата на мигрантската младеж 2: Text
bottom of page