top of page

Living lab/Жива лаборатория  „Моят град. Младежите мигранти и българи – „трансформатори“ на пост- пандемичния град

living lab, my city.jpg
Living lab/Жива лаборатория  „Моят град. Младежите мигранти и българи – „трансформатори“ на пост- па: Event

За лабораторията

София - променяща се, пъстра и приемаща, видяна през погледа на младежи от Иран, Сирия, Ирак, Афганистан, България, Франция, Германия, Того, Нигерия, Англия, Палестина и Мароко. Един разказ на 5 езика за познатите и непознати места на София, които крият завладяващи истории и символи.

На 27 юни 2021 г. екипът на „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“ организира събитието "Living lab/Жива лаборатория  „Моят град. Младежите мигранти и българи – „трансформатори“ на пост- пандемичния град“, което се осъществи в рамките на проекта „Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”, изпълнен с подкрепата на Фонд Активни Граждани. 

Събитието събра на едно място 36 души от различни международни групи, живеещи в София, обединени от любовта към общото градско пространство и по този начин допринесе за междукултурния диалог между местни младежи и млади мигранти и бежанци. По време на обиколката на София „ Sofia through a different lens“ и уъркшопа, проведен след това, участниците се превърнаха в активни актьори, мислещи за бъдещето на общия град. Младежите имаха възможността да вземат участие в провеждането на интерактивната игра „Future city game“ за генериране на идеи в рамките на Живата лаборатория, както и в дискусия, посветена на трансформирането на пост-пандемична София.

По време на дискусията участниците бяха разпределени на четири екипа, като на базата на впечатленията си и на видяното по време на проведената обиколка на София в рамките на Живата лаборатория, всеки екип бе поканен да идентифицира три предизвикателства в София – от социална, културна, екологична, икономическа или друга перспектива. Във втората част на дискусията всеки екип се спря на едно от трите формулирани по-рано градски предизвикателства и формулира няколко идеи и препоръки за неговото преодоляване, както и визии за позитивна трансформация на София. Накрая чрез гласуване от страна на всички участници бе определен екипа с най-добрите идеи и препоръки. 

Един от продуктите на живата лаборатория ще бъде Policy brief „Моят град“ - синтез на идеи на "Живата Лаборатория" за трансформиране на града по отношение на гражданска включеност, отвореност и интеркултурност, който ще бъде изготвен от градски експерти и членове на екипа на „Политическа и гражданска обсерватория“: миграция, дигитализация, климат.  

Проектът „Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8730 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.  Основната цел на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”  е въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи, вкл.  обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.  www.activecitizensfund.bg    

Living lab/Жива лаборатория  „Моят град. Младежите мигранти и българи – „трансформатори“ на пост- па: Text
bottom of page